1. Mezioborové lokální setkání aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny

 Datum a čas: 27. 2. 2018, 9:00 – 11:30

Místo: Centrum Hladina, Kafkova

Téma: Dítě v rozvodové situaci

Program:

  1. Vzájemné představení
  2. Představení činnosti Centra Hladina
  3. Role OSPOD v rozvodové situaci
  4. Facilitace, mediace a rodinné konference v praxi
  5. Závěr

Vzájemné představení

Organizace

Příjmení a jméno

Pracovní pozice

Školička Sámovka

Petra Haasová

psycholožka

OSPOD Praha 6

Veronika Zmeškalová

sociální pracovnice

SPC Arabská

Hana Lukášová

psycholožka

Centrum Hladina

Lucie Čelikovská

vedoucí Centra Hladina

Centrum Hladina

Vít Čelikovský

psycholog, psychoterapeut

ZŠ Petřiny Sever

Michaela Křiváčková

výchovná poradkyně

ZŠ JAK

Kateřina Hrečínová

Metodička prevence

ÚMČ Praha 6

Michaela Malůšková

Protidrogová koordinátorka

ZŠ Červený Vrch

Karolína Čurdová

Metodička prevence

Představení činnosti Centra Hladina http://centrumhladina.cz/

Centrum Hladina nabízí individuální terapii pro děti i dospělé i poradenství pro osoby s mentálním postižením. Někteří z terapeutů se v terapii zaměřují i na psychosomatické poruchy. Při své práci terapeuti spolupracují i s jinými odborníky (pediatři, psychiatr, neurolog, právník) popřípadě jsou schopni je doporučit klientům. Služby Centra Hladina jsou placené, pokud je třeba využít služby zdarma, odkazují terapeuti na jiné organizace, které mají ve své síti. V rámci činnosti Centra terapeuti neprovádí psychologickou diagnostiku.

Kromě terapie, nabízí Centrum Hladina i supervizi pro odborníky z různých oborů (školství, zdravotnictví, sociální oblast atd.). V současnosti např. probíhá supervize skupiny pedagogů, v minulosti probíhala spolupráce se ZŠ Červený Vrch.

Všechny služby Centra Hladina jsou placené.

 

Role OSPOD v rozvodové situaci

Činnost OSPOD v době rozvodu nebo rozchodu rodičů popisuje Veronika Zmeškalová, sociální pracovnice OSPOD Praha 6. V průběhu rozvodu/rozchodu rodičů probíhá zpravidla soudní úprava poměrů dítěte, kde OSPOD vystupuje jako tzv. kolizní opatrovník dítěte, který je stanoven pouze pro průběh těchto jednání. Dále s dítětem OSPOD pracuje pouze za předpokladu, že vyhodnotí jeho situace dle §6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (více zde). Pracovník OSPOD je manažerem případu, zpravidla rodině doporučuje další vhodné služby a koordinuje jejich využívání. Obecně platí, že OSPOD je třeba kontaktovat ve chvíli jakéhokoliv násilí, které dítě ohrožuje. Naopak OSPOD nepřísluší řešit např. konflikty mezi rodiči a školou. V případě nejasnosti je určitě dobré na OSPOD zavolat/napsat a poradit se – lze udělat i anonymně. Řešení rozvodových kauz zabírá většinu agendy OSPOD.

 

 Facilitace a mediace v praxi

Facilitace je způsob usnadnění komunikace v rodině. Nejčastějším nástrojem facilitace pro řešení náročné situace v rodině jsou případové konference. Facilitátor je zpravidla externista, který dohlíží na proces a průběh jednání, ale není již zodpovědný za výsledek jednání. Na tyto případové konference je zvána rodina i další zainteresovaní odborníci (lékař, škola, sociální pracovník a další). Podoby případových konferencí se mohou lišit, někdy se rodina účastní jednání po celou dobu, někdy jen jeho části. Svolání případové konference je ukotveno v zákoně (zákon 359/1999 Sb., o SPOD), je tedy v těchto případech pro rodinu zdarma.

Předstupněm případové konference může být i tzv. rodinná konference, což je setkání rodiny a blízkých dítěte. Rodinná konference předává zodpovědnost zpět rodině, aktivizuje ji a hledá přirozené zdroje kolem dítěte. Rodinnou konferenci organizuje tzv. koordinátor. Svolat rodinnou konferenci může OSPOD, škola nebo i rodina sama. V Praze rodinné konference realizuje zdarma např. organizace Lata, z.ú.

Mediace je další způsob, jak dojít k mimosoudní dohodě. Mediaci realizuje mediátor, nařídit ji může soud, resp. soud nařizuje rodičům zpravidla první jednání. Počet setkání s mediátorem se nastavuje na počátku spolupráce či dle potřeby rodičů. Mediace je placená.

Ideální postup použití nástrojů: rodinná konference – případové konference – mediace.  

 

Závěr

Další setkání, se lokální síťařka pokusí zorganizovat ještě před letními prázdninami. Možným tématem pro další setkání je – supervize na školách. Téma supervize ve školách setkáním rezonovalo a rozvinula se na toto téma diskuse. Zástupci škol vnímají supervizi jako vhodný nástroj pro řešení konfliktních situací v kolektivu. Vedoucí Centra Hladina dodává, že supervizi je vhodné využít i pro řešení kontroverzních témat ve škole např. inkluze. Protidrogová koordinátorka dodává, že využívání supervizi ve školách záleží na přístupu vedení školy i na dostupnosti finančních prostředků na ni. Jedním ze závěrů je i možnost skupinové supervizi učitelů z různých škol.

 

Zapsala: Radka Ditrichová, Petra Pfaurová

 

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová, DiS.

Lokální síťař pro oblast Praha 6
mob.: 736 734 643
e-mail: petra.pfaurova@mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
www.mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz

Share This