Náš tým

Jsme sdružený tým odborníků s kvalifikací a praxí v oboru.
Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog psychoterapeut, supervizor - dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 776 78 60 68 mail: Lucie@CentrumHladina.cz

PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč - dospělí, páry, rodiny

Má 15-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Více, pracovní životopis…>>

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 777 17 16 12      mail: Vit@CentrumHladina.cz

Mgr. Anna Jelínková

Mgr. Anna Jelínková

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Psychologické konzultace pro děti a dospělé vede v různé podobě od roku 2011, a to jako konzultant a intervizor, vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Specifika a problémy pubescentů a dospívajících, jejich včasnou detekci, prevenci nežádoucích jevů a intervenční práci s celými školními třídami a učiteli si osvojila v rámci šesti let působení v PROSPE. V této problematice se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence (152 hodin) a Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin) Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma (40hodin) REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (200 hodin) Linka bezpečí. Absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Pracovala několik let jako školní psycholog na základní škole, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi (10 let a výše), dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 777 973 887      mail: Jelinkova@CentrumHladina.cz

Mgr. Jan Maršálek

Mgr. Jan Maršálek

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, absolvoval pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut) a výcvik v kompletní krizové intervenci. Zkušenosti s individuální psychoterapií s dospělými, psychoterapií párovou a rodinnou čerpá ze své práce v manželské a rodinné poradně. Dva roky pracoval v adiktologické ambulanci s rodiči a dospívajícími s obtížemi týkajícími se závislostí a sebepoškozování. Dříve působil v nízkoprahovém centru pro lidi s duševním onemocněním. Na cestě za sebepoznáním s respektem používá různé nástroje vnitřního rozvoje a rituály přírodních národů,  které vedou k ukotvení sebe sama v celistvosti bytí. V Centru Hladina pracuje s dětmi (10 let a výše), dospívajícími, dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

tel: 777 009 810      mail: Marsalek@CentrumHladina.cz

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

psycholog, psychoterapeut, kouč - dospělí

Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze a bakalářské studium sociologie na FF UHK. Je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA, nyní v supervizi. Prošla výcvikem v somatickém koučování pod záštitou Českého institutu biosyntézy, kurzem v motivačních rozhovorech a v biodynamických masážích. Jako dobrovolník působila v občanském sdružení Anabell, kde se věnovala klientům s poruchami příjmu potravy a v internetové poradně pro ženy Trustframe. Profesní zkušenosti si rozšiřovala formou stáží a praxí: na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, u Policie ČR a na OB klinice, která se zabývá léčbou obezity. Od roku 2015 pracuje v oblasti lidských zdrojů. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou a psychoterapeutickou práci s dospělými.

Pravidelně publikuje v Psychologie.cz více zde.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Sarisova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tereza Pandadisová

Mgr. Tereza Pandadisová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé

Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie Pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala Základní kurz krizové intervence Remedium Praha. Přímé práci s dětmi a dospívajícími se věnuje v různých podobách již od roku 2010: práce s ohroženou mládeží v neziskové organizaci Lata, instruktor adaptačních kurzů pro základní školy se zaměřením na program primární prevence. Problémy dětí, dospívajících a jejich rodin poznávala také v rámci odborných stáží: PPP, MŠ, ZŠ, SŠ. Od roku 2017 pracuje jako školní psycholog ZŠ. Práci s dospělými jednotlivci a celými kolektivy si osvojila jako lektor firemních teambuildingových aktivit. Má zkušenosti v oblasti „patchworkových“ rodin a rodinných systémů. V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství s dětmi školního věku, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Pandadisova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

poradenský pracovník, poradenství pro dospívající a dospělé

Vystudoval magisterské studium sociální práce na FHS UK v Praze. Je frekventantem Sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku s psychodynamickým zaměřením. Absolvoval kurz krizové intervence, kurz motivačních rozhovorů či výcvik v nízkoprahových službách. Pracuje od roku 2008 s ohroženou mládeží na pražském Žižkově, garantuje služby pro rizikové děti a mládež Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, jako hlavní lektor vedl sérii sociálně-terapeutických pobytů tamtéž. V organizaci Letní dům se 10 let zaměřoval na mladé dospělé odcházející z dětských domovů. Působí jako lektor primární prevence. Podílel se na metodikách MPSV zaměřených na práci s rizikovou mládeží a prevenci. Zkušenosti v práci s mládeží sbíral také v rámci Fulbrightova stipendia v USA. Zaměřuje se na podporu a pomoc při problémech v mezilidských vztazích, v zátěžových situacích, a na lepší porozumění vlastního prožívání. V rámci své práce se potkává a řeší témata: vývojové traumata, nefunkční rodinné vztahy, rodiny v těžké životní situaci, jednání s klientem v odporu. Věří, že každý člověk je individualita a může tedy využít své vnitřní zdroje ke změně svého života. V Centru Hladina se zaměřuje na poradenství pro dospívající a dospělé.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Klumpar@CentrumHladina.cz

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a mladé dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Pracovní dovednosti a kompetence si nadále rozvíjí v rámci kurzů: Kurz telefonické krizové intervence, Práce s dětskou kresbou, Komplexní výcvik v Sandplaying, Komunikace s obětmi násilných trestných činů. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi, adolescenty a mladými dospělými. Od roku 2013 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent,  vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako dětský psycholog v Intervenčním centru Kladno – centrum pro oběti domácího násilí pracuje zejména s dětmi s agresivní či úzkostnou symptomatikou. S problematikou domácího násilí se setkala rovněž v rámci působení v organizacích proFem a Bílý kruh bezpečí.  Profesní zkušenosti si rozšiřovala a prohlubovala formou praxí a stáží: ve výchovném ústavu pro mládež v Novém Jičíně, na oddělení ochranné sexuologické léčby Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, v Národním ústavu duševního zdraví, ve Vazební věznici Praha – Ruzyně, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou práci s dětmi (od 4 let), adolescenty a mladými dospělými.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Vavrosova@CentrumHladina.cz

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

psycholog, poradenství pro rodiče, rodiny, dospívající a dospělé

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze a doktorské studium oboru pedagogická psychologie tamtéž. Práci psychologa se v různých institucích věnuje od roku 2005. Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami. Od roku 2016 pracuje jako psycholog a speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru při FMŠ Arabská, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství a diagnostice dětí od tří let a jejich zařazení do školních zařízení. Pracovala jako školní psycholog na gymnáziu a na základní škole, jako lektor primární prevence. Zájem o oblast inkluze a vývojové psychologie se promítá v jejím dalším působení: externí výuka na PedF Uk v Praze, práce psychologa v dětském domově v Mladé Boleslavi, praxe z Ústavu sociální péče pro mentálně postižené atp. Od roku 2018 terapeuticky pracuje s dětmi staršího školního věku a dospělými. V oblasti psychoterapie a krizové intervence se systematicky vzdělává již od roku 2002: Kurz krizové intervence (Remedium), systemický psychoterapeutický výcvik (ISZ Praha), Daseinsanalytický výcvik v komunitně- skupinové psychoterapii (570 hodin), PVŠPS- Skupinová supervize, Rozhovory v daseinsanalýze, Výklad snů daseinsanalytickou metodou, Teorie daseinsanalýzy, stejně tak se průběžně vzdělává v diagnostických metodách. V Centru Hladina se věnuje psychologickému poradenství s rodiči, rodinami, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Lukasova@CentrumHladina.cz

↑ Objednejte se přímo u terapeuta ↑

Jestli si nejste jistí, či  se potřebujete poradit, rádi Vám odpovíme na telefonu 776 78 60 68, nebo pomocí následujícího fomuláře.

Stačí uvést kontakty, ozveme se Vám zpět.

Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

externí spolupracovnice - kraniosakrální biodynamika

Prací s tělem se zabývá a průběžně prohlubuje své znalosti a dovednosti v této oblasti téměř 20 let. Začínala kurzy: Škola reflexní terapie Július Pataky 2000; Kurz sportovní a klasické masáže (Relax image). Absolvovala studia na Institutu CranioSacrální Biodynamiky (pod vedením Abha Sajwel 2004-2006) a International Institute for Craniosacral Balancing (pod vdením Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin, Švýcarsko, 2007-2009). Následné postgraduální vzdělávání na obou institutech (v letech 2010 – 2015) zaměřila zejména na biodynamickou práci s dětmi a miminky. Kraniosakrální biodynamika ji oslovila svým respektujícím přístupem k člověku jako k celistvé bytosti a svým principem, orientace na zdraví víc než na problémy.  Tato jemná neinvazní technika, která podporuje tělo v jeho samo ozdravných procesech, pomáhá klientovi zorientovat se v sobě, naladit se sám na sebe, uvědomit si, kde je a co potřebuje. Pracuje s klienty všech věkových kategoriií od narození až po stáří.

www.tereza-kranio.cz

Share This