↓ Objednejte se přímo u terapeuta ↓

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor - dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

tel: 776 78 60 68 mail: Lucie@CentrumHladina.cz 

PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč - dospělí, páry, rodiny

Má 16-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Více, pracovní životopis…>>

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

tel: 777 17 16 12      mail: Vit@CentrumHladina.cz

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut - rodiče, rodiny, dospívající a dospělí

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze a doktorské studium oboru pedagogická psychologie tamtéž. Práci psychologa se v různých institucích věnuje od roku 2005. Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami. Od roku 2016 pracuje jako psycholog a speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru při FMŠ Arabská, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství a diagnostice dětí od tří let a jejich zařazení do školních zařízení. Pracovala jako školní psycholog na gymnáziu a na základní škole, jako lektor primární prevence. Zájem o oblast inkluze a vývojové psychologie se promítá v jejím dalším působení: externí výuka na PedF Uk v Praze, práce psychologa v dětském domově v Mladé Boleslavi, praxe z Ústavu sociální péče pro mentálně postižené atp. Od roku 2018 terapeuticky pracuje s dětmi staršího školního věku a dospělými. V oblasti psychoterapie a krizové intervence se systematicky vzdělává již od roku 2002: Kurz krizové intervence (Remedium), systemický psychoterapeutický výcvik (ISZ Praha), Daseinsanalytický výcvik v komunitně- skupinové psychoterapii (570 hodin), PVŠPS- Skupinová supervize, Rozhovory v daseinsanalýze, Výklad snů daseinsanalytickou metodou, Teorie daseinsanalýzy, stejně tak se průběžně vzdělává v diagnostických metodách. V Centru Hladina se věnuje psychologickému poradenství  a psychoterapii s rodiči, rodinami, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

mail: Lukasova@CentrumHladina.cz

Bc. Hellen Holečková

Bc. Hellen Holečková

psychoterapeut, supervizor, videotrenér, lektor - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala obor psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné  době studuje magisterské studium obor Supervize a řízení ve zdravotnických a sociálních organizacích na FHS UK. Vzdělávání a seberozvojvé aktivity k ní neoddělitelně patří, absolvovala Výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze, Postgraduální výcvik v Gestalt terapii ( I-GAT Praha), Supervizní výcvik v Gestalt modalitě, výcvik v telefonické krizové intervenci dětí a dospívajících, Výcvik ve videotréninku interakcí při SPIN, později specializace na práci ve školách a dále specializace na práci s rodinou, výcvik:  Vedení motivačních rozhovorů, Mediace pro pedagogické pracovníky, Specializační studium pro metodiky prevence, výcvik v Minimalizaci šikany a další.

Její více jak dvacetiletou psychoterapeutickou praxí se prolíná práce s dospělými, dospívajícími a dětmi, ať již formou individuální či skupinové práce, práce s jednotlivci, páry i rodinami.  Jako psychoterapeutka, školní psycholožka,  supervizorka, metodička prevence či lektorka se setkávala a setkává s tématy a problémy souvisejícími s  vývojem a dospíváním v rodinách a ve škole, provázení krizovými situacemi, ať již vztahovými či pracovními, pomáhá lidem při potížích se sebepřijetím, při hledání sexuální orientace a genderového ukotvení. V Centru Hladina poskytuje psychoterapii pro děti školního věku, dospívající, dospělé, páry a rodiny.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Holeckova@CentrumHladina.cz

Mgr. Barbora Nebáznivá

Mgr. Barbora Nebáznivá

psycholog, poradenství pro dospívající, dospělé a rodiče

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, část studia strávila v Portugalsku. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na člověka (PCA neboli Rogeriánský přístup). Má výcvik v kompletní krizové intervenci. Pracuje jako školní psycholožka na čtyřletém gymnáziu a v týmu Dětské podpůrné péče zaměřeném na paliativní medicínu ve Fakultní nemocnici Motol. V minulosti pracovala na Lince bezpečí, jako asistentka pedagoga, lektorka primární prevence a osobní asistentka u lidí s PAS. Během studia absolvovala řadu stáží, například v dětské psychiatrické nemocnici Louny nebo v Centru následné péče v Motole.

Ve svých konzultacích uplatňuje principy empatického naslouchání, bezpodmínečného přijetí a autenticity. Věnuje se tématům sebepřijetí, mezilidským vztahům, zpracováním krizových životních situací (rozchod, onemocnění, úmrtí, různé životní změny), zvládání emocí a tématům spjatým se školou (učení, time-management, volba školy či kariéry).

V Centru Hladina poskytuje psychologické poradenství pro dospívající, dospělé a rodiče.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Nebazniva@CentrumHladina.cz

Mgr. et Mgr. Karel Straka

Mgr. et Mgr. Karel Straka

psycholog, poradenství pro dospělé

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a právo na PF UK v Praze. Je frekventantem psychoterapeutického Výcviku integrace v psychoterapii. Absolvoval kurzy a výcviky: Kompletní krizová intervence, Komunikace s oběťmi trestných činů, Relaxace a techniky práce s tělem a stresem. Od roku 2017 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent, vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako psycholog multidisciplinárního Týmu včasné intervence podporuje klienty s duševním onemocněním formou individualizované krizové intervence, psychoedukace a psychologického poradenství. Pro zaměstnance New York University in Prague lektoroval workshopy na témata osobního rozvoje: psychohygiena, sebekontrola, asertivita a další. Profesní zkušenosti si dále rozšiřoval formou praxí a stáží v Národním ústavu duševního zdraví, v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, v krizovém centru RIAPS a v SOS Centru Diakonie. Dlouhodobě také působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zaměřuje se na podporu a pomoc VŠ studentům a dospělým s problémy v mezilidských vztazích a osobním životě – témata sebedůvěry, zvládání stresu, úzkostí, depresí, rovnováhy osobního a pracovního života a další. Pomáhá klientům odstraňovat překážky jejich růstu a dosahovat životní spokojenosti. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Straka@CentrumHladina.cz

Mgr. Alexandra Tomková

Mgr. Alexandra Tomková

adiktolog, poradenství pro dospělé

Vystudovala magisterské studium obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní i teoretickou část psychoterapeutického výcviku v Institutu aplikované psychoanalýzy, v současné době pracuje pod supervizí. Průběžně si rozšiřuje své profesní obzory v oblasti psychologie a práce s lidmi například: kurz Motivačních rozhovorů či Práce s časovou osou. Od roku 2015 pracuje v oblasti náboru a lidských zdrojů. Její přístup vychází z principů psychoanalytické psychoterapie, využívá zkušenosti s vedením týmu a poradenství v oblasti managementu, včetně kariérního poradenství. Při práci s klienty se potkává s tématy hledání identity, orientace na výkon, syndrom vyhoření, vedení lidí, úzkosti, deprese, nelátkové závislosti. Ráda pracuje s  metodou výkladů snů a volných asociací.

V Centru Hladina poskytuje  poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 737097254     mail: tomkova@centrumhladina.cz 

Mgr. Tereza Uhlíková

Mgr. Tereza Uhlíková

psycholog, poradenství pro děti, dospívající, dospělé a rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala pětiletý daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Prochází dvouletým výcvikem ve výkladu snů, pracuje pod pravidelnými supervizemi a průběžně se vzdělává v oblasti psychologie, psychoterapie a filosofie. Již několik let jako školní psycholog na osmiletém gymnáziu v Praze poskytuje individuální psychologické poradenství studentům, rodičům, pedagogům a věnuje se práci s třídními kolektivy. Od roku 2020 působí v Centru Anabell, kde pracuje jako psychoterapeut s klienty, kteří se léčí z poruch příjmu potravy. Přímé práci s náctiletými a jejich průvodcování v těžké životní situaci se věnuje již přes deset let, začínala dobrovolnickou činností v organizaci Lata, kde pracovala individuálně i skupinově. Další profesní zkušenosti má v oblasti léčby závislostí, s psychodiagnostikou a rodinným poradenstvím v rámci Speciálně pedagogického centra. Při práci používá také terapeutické pískoviště. V Centru Hladina poskytuje psychologické poradenství pro děti, dospívající, dospělé a rodiny.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Tereza.Uhlikova@CentrumHladina.cz 

Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

psychoterapeut, poradenství pro dospívající a dospělé

Vystudoval magisterské studium na FHS UK v Praze. Získal Fulbrightovo stipendium v USA. Absolvoval Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením, kurz krizové intervence, kurz motivačních rozhovorů, výcvik v nízkoprahových službách a další. Od roku 2008 se věnuje ohrožené mládeži na pražském Žižkově, kde je garantem služeb nízkoprahového Klubu Beztíže. Pracoval 10 let s mladými lidmi opouštějícími dětský domov. Podílel se na metodikách MPSV zaměřených na práci s rizikovou mládeží a prevenci. Působí jako lektor primární prevence ve školách. Ve své práci se zaměřuje na lepší porozumění vlastního prožívání, na podporu a pomoc při problémech v mezilidských vztazích a v těžkých situacích. Klienty provází tématy jako sebepřijetí, sebevědomí, trauma, nefunkční partnerské či rodinné vztahy a další. Věří, že každý člověk je individualita a může tedy využít své vnitřní zdroje ke změně svého života.

V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapii pro dospívající a dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Klumpar@CentrumHladina.cz 

Mgr. Alžběta Uhlíková

Mgr. Alžběta Uhlíková

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé - pouze ONLINE

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.  Prošla kompletním výcvikem v krizové intervenci. Ve své práci má ráda rozmanitost cílových skupin klientů. V pracovní pozici školní psycholožky na gymnáziu a ZŠ  nabízí psychologickou pomoc dětem, rodičům a pedagogům; pracovala v oboru lidských zdrojů, lektorovala na VŠ a ZŠ témata jak uspět ve výběrovém řízení a motivace, jako lektor primární prevence sociálně patologických jevů provázela náctileté sebepoznávacími technikami zaměřenými na osobnostně – sociální rozvoj,  zvědomění a posílení vlastních hodnot, sebeprezentaci. V rámci praxí působila v krizovém centru RIAPS, SOS centru Diakonie ČCE, u Policie ČR a také v poradenské společnosti QED Group, kde se zabývala tématem emoční inteligence.

Ve svých konzultacích využívá pozitivní přístup zaměřený na hledání nových cest, možností a řešení. Provází klienty tématy, jako jsou: krizové životní situace (závažné onemocnění blízké osoby, rozpad vztahů, dítě v těžké životní situaci), rozvoj emoční inteligence, školní ne/prospěch, strachy, úzkosti a další. V Centru Hladina poskytuje online psychologické poradenství pro děti od 12let, dospívající a dospělé.

Pracoviště: online

mail: Alzbeta.Uhlikova@CentrumHladina.cz

Mgr. Barbora Vavřichová

Mgr. Barbora Vavřichová

Psycholog, poradenství pro studenty VŠ a dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, část studia strávila ve Španělsku a v Nizozemí. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a
absolvovala výcvik v krizové intervenci. Má zkušenosti ze sociální služby Baobab v podpoře studentů s duševním onemocněním, působí také jako psycholožka v poradenském centru na ČVUT.

V rámci své lektorské činnosti se věnuje tématům sebepéče, zvládání stresu, sebepoznání, soucitu k sobě a laskavosti. Péče o duševní a fyzickou pohodu je jejím srdcovým tématem, o kterém šíří informace skrz svou iniciativu self-care.cz a jako nástroj k hlubšímu (sebe)poznání vydala Karty
sebepéče.

Klienty provází tématy sebepřijetí, porozumění vlastnímu prožívání, hledání životní rovnováhy, potíže ve vztazích, syndrom vyhoření, zvládání úzkostí, stresu a náročných situacích. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství pro vysokoškolské studenty a dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Vavrichova@CentrumHladina.cz

Mgr. Hana Gerner

Mgr. Hana Gerner

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, rodiče

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK.

Popisek bude doplněn. Nabízí konzultace i v chorvatštině.
Termíny jsou možné od srpna.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

tel: +420737859649, mail: Gerner@CentrumHladina.cz

Mgr. Miroslav Vosmik

Mgr. Miroslav Vosmik

psychoterapeut, kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu - rodiny, dospívající, dospělí, rodiče

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí především rodinnou terapii, individuální a párovou terapii a kariérové poradenství a provázení pro děti, studenty i dospělé.

Termíny jsou možné od srpna.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Vosmik@CentrumHladina.cz

Mgr. Martina Hanušová

Mgr. Martina Hanušová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé, rodiče

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí psychologické poradenství pro děti od 11 let, dospívající a dospělé, rodiče

Termíny jsou možné od srpna.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Hanusova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tereza Dusová

Mgr. Tereza Dusová

psycholog, poradenství pro dospívající a dospělé, rodiče

Jednooborovou psychologii studovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Université  Pierre Mendès France v Grenoblu.

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí psychologické poradenství pro dospívající od 15 let a dospělé, rodiče.

Termíny jsou možné od září.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

tel: +420736792997 mail: Dusova@CentrumHladina.cz

Mgr. Veronika Francová, Ph.D.

Mgr. Veronika Francová, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, rodiče

 

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí psychologické poradenství pro dospívající od 15 let a dospělé, rodiče.

Termíny jsou možné od září.

Pracoviště: Černá 13, Praha 1 Nové Město

mail: Francova@CentrumHladina.cz

Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut - VŠ, dospělí, senioři,

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí psychologické poradenství a psychoterapii pro vysokoškoláky, dospělé, seniory – specializuje na práci s (psycho)somatickým onemocněním.

Termíny jsou možné od října.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Dvorakova@CentrumHladina.cz

Mgr. Marek Palma

Mgr. Marek Palma

poradce pro dospívající, VŠ, dospělé, seniory

Popisek bude doplněn.

V Centru Hladina nabízí psychologické poradenství a psychoterapii pro dospívajídí od 15-ti let, vysokoškoláky, dospělé, seniory.

Termíny jsou možné od září.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Palma@CentrumHladina.cz

↑ Objednejte se přímo u terapeuta ↑

Nejste-li si  jistí, či  se potřebujete poradit s výběrem, rádi Vám odpovíme na telefonu 777 17 16 12, nebo pomocí následujícího fomuláře.

Stačí uvést kontakty, ozveme se Vám zpět.

Mgr. Anna Tomanová - STOP STAV

Mgr. Anna Tomanová - STOP STAV

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Instep v Integrativní psychoterapii. Prošla výcvikem Kompletní krizové intervence a nadále zvyšuje svou profesní odbornost.

S dětmi a jejich rodiči pracuje od roku 2011, kdy si prošla různými pracovními pozicemi- konzultant na Lince bezpečí, asistentka dítěte s autismem, školní psycholog a terapeut, lektor primární prevence a intervenčních programů pro kolektivy MŠ, ZŠ v Prospe, lektor adaptačních kurzů, pedagog v DDM.  Jako dětský psychoterapeut působila samostatně v Intervenčním centru Kladno a Zařízení pro děti cizince Praha. Své profesní dovednosti si prohlubovala mnohými stážemi, např. PN Bohnice, Dětská psychiatrie Děčín, Bílý kruh bezpečí, Diakonie, Klinický psycholog Ústí n.L. a šesti měsíční stáž Colegium Juan Comenius ve Valencii.

V Centru Hladina nabízí převážně online psychologické poradenství pro děti od 12 let, dospívající, dospělé a rodiče.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Tomanova@CentrumHladina.cz

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová - STOP STAV

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová - STOP STAV

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a mladé dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Pracovní dovednosti a kompetence si nadále rozvíjí v rámci kurzů: Kurz telefonické krizové intervence, Práce s dětskou kresbou, Komplexní výcvik v Sandplaying, Komunikace s obětmi násilných trestných činů. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi, adolescenty a mladými dospělými. Od roku 2013 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent,  vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako dětský psycholog v Intervenčním centru Kladno – centrum pro oběti domácího násilí pracuje zejména s dětmi s agresivní či úzkostnou symptomatikou. S problematikou domácího násilí se setkala rovněž v rámci působení v organizacích proFem a Bílý kruh bezpečí.  Profesní zkušenosti si rozšiřovala a prohlubovala formou praxí a stáží: ve výchovném ústavu pro mládež v Novém Jičíně, na oddělení ochranné sexuologické léčby Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, v Národním ústavu duševního zdraví, ve Vazební věznici Praha – Ruzyně, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou práci s dětmi (od 5 let), adolescenty a mladými dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Vavrosova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tereza Pandadisová - STOP STAV

Mgr. Tereza Pandadisová - STOP STAV

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé

Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie Pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala Základní kurz krizové intervence Remedium Praha. Přímé práci s dětmi a dospívajícími se věnuje v různých podobách již od roku 2010: práce s ohroženou mládeží v neziskové organizaci Lata, instruktor adaptačních kurzů pro základní školy se zaměřením na program primární prevence. Problémy dětí, dospívajících a jejich rodin poznávala také v rámci odborných stáží: PPP, MŠ, ZŠ, SŠ. Od roku 2017 pracuje jako školní psycholog ZŠ. Práci s dospělými jednotlivci a celými kolektivy si osvojila jako lektor firemních teambuildingových aktivit. Má zkušenosti v oblasti „patchworkových“ rodin a rodinných systémů. V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství s dětmi školního věku, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Pandadisova@CentrumHladina.cz

Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

externí spolupracovnice - kraniosakrální biodynamika

Prací s tělem se zabývá a průběžně prohlubuje své znalosti a dovednosti v této oblasti téměř 20 let. Začínala kurzy: Škola reflexní terapie Július Pataky 2000; Kurz sportovní a klasické masáže (Relax image). Absolvovala studia na Institutu CranioSacrální Biodynamiky (pod vedením Abha Sajwel 2004-2006) a International Institute for Craniosacral Balancing (pod vdením Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin, Švýcarsko, 2007-2009). Následné postgraduální vzdělávání na obou institutech (v letech 2010 – 2015) zaměřila zejména na biodynamickou práci s dětmi a miminky. Kraniosakrální biodynamika ji oslovila svým respektujícím přístupem k člověku jako k celistvé bytosti a svým principem, orientace na zdraví víc než na problémy.  Tato jemná neinvazní technika, která podporuje tělo v jeho samo ozdravných procesech, pomáhá klientovi zorientovat se v sobě, naladit se sám na sebe, uvědomit si, kde je a co potřebuje. Pracuje s klienty všech věkových kategoriií od narození až po stáří.

www.tereza-kranio.cz

Share This