Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor - dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

tel: 776 78 60 68 mail: Lucie@CentrumHladina.cz 

PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč - dospělí, páry, rodiny

Má 16-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými, páry a rodinami.

Více, pracovní životopis…>>

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

tel: 777 17 16 12      mail: Vit@CentrumHladina.cz

Mgr. Anna Jelínková

Mgr. Anna Jelínková

psycholog, psychoterapeut - děti, dospívající, dospělí, páry, rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Psychologické konzultace pro děti a dospělé vede v různé podobě od roku 2011, a to jako konzultant a intervizor, vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Specifika a problémy pubescentů a dospívajících, jejich včasnou detekci, prevenci nežádoucích jevů a intervenční práci s celými školními třídami a učiteli si osvojila v rámci šesti let působení v PROSPE. V této problematice se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence (152 hodin) a Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin) Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma (40hodin) REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (200 hodin) Linka bezpečí. Absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Pracovala několik let jako školní psycholog na základní škole, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi (15 let a výše), dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 777 973 887      mail: Jelinkova@CentrumHladina.cz

Mgr. et Mgr. Karel Straka

Mgr. et Mgr. Karel Straka

psycholog, poradenství pro dospělé

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a právo na PF UK v Praze. Je frekventantem psychoterapeutického Výcviku integrace v psychoterapii. Absolvoval kurzy a výcviky: Kompletní krizová intervence, Komunikace s oběťmi trestných činů, Relaxace a techniky práce s tělem a stresem. Od roku 2017 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent, vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako psycholog multidisciplinárního Týmu včasné intervence podporuje klienty s duševním onemocněním formou individualizované krizové intervence, psychoedukace a psychologického poradenství. Pro zaměstnance New York University in Prague lektoroval workshopy na témata osobního rozvoje: psychohygiena, sebekontrola, asertivita a další. Profesní zkušenosti si dále rozšiřoval formou praxí a stáží v Národním ústavu duševního zdraví, v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, v krizovém centru RIAPS a v SOS Centru Diakonie. Dlouhodobě také působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zaměřuje se na podporu a pomoc VŠ studentům a dospělým s problémy v mezilidských vztazích a osobním životě – témata sebedůvěry, zvládání stresu, úzkostí, depresí, rovnováhy osobního a pracovního života a další. Pomáhá klientům odstraňovat překážky jejich růstu a dosahovat životní spokojenosti. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

mail: Straka@CentrumHladina.cz

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

Mgr. Bc. Kristina Sarisová

psycholog, psychoterapeut, kouč - dospělí

Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze a bakalářské studium sociologie na FF UHK. Je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA, nyní v supervizi. Prošla výcvikem v somatickém koučování pod záštitou Českého institutu biosyntézy, kurzem v motivačních rozhovorech a v biodynamických masážích. Jako dobrovolník působila v občanském sdružení Anabell, kde se věnovala klientům s poruchami příjmu potravy a v internetové poradně pro ženy Trustframe. Profesní zkušenosti si rozšiřovala formou stáží a praxí: na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, u Policie ČR a na OB klinice, která se zabývá léčbou obezity. Od roku 2015 pracuje v oblasti lidských zdrojů. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou a psychoterapeutickou práci s dospělými.

Pravidelně publikuje v Psychologie.cz více zde.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

mail: Sarisova@CentrumHladina.cz

Mgr. Alexandra Tomková

Mgr. Alexandra Tomková

adiktolog, poradenství pro dospělé

Vystudovala magisterské studium obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala sebezkušenostní i teoretickou část psychoterapeutického výcviku v Institutu aplikované psychoanalýzy, v současné době pracuje pod supervizí. Průběžně si rozšiřuje své profesní obzory v oblasti psychologie a práce s lidmi například: kurz Motivačních rozhovorů či Práce s časovou osou. Od roku 2015 pracuje v oblasti náboru a lidských zdrojů. Její přístup vychází z principů psychoanalytické psychoterapie, využívá zkušenosti s vedením týmu a poradenství v oblasti managementu, včetně kariérního poradenství. Při práci s klienty se potkává s tématy hledání identity, orientace na výkon, syndrom vyhoření, vedení lidí, úzkosti, deprese, nelátkové závislosti. Ráda pracuje s  metodou výkladů snů a volných asociací. 

V Centru Hladina poskytuje  poradenství pro dospělé.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

tel: 737097254     mail: tomkova@centrumhladina.cz 

Mgr. Tereza Uhlíková

Mgr. Tereza Uhlíková

psycholog, poradenství pro děti, dospívající, dospělé a rodiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala pětiletý daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Prochází dvouletým výcvikem ve výkladu snů, pracuje pod pravidelnými supervizemi a průběžně se vzdělává v oblasti psychologie, psychoterapie a filosofie. Již několik let jako školní psycholog na osmiletém gymnáziu v Praze poskytuje individuální psychologické poradenství studentům, rodičům, pedagogům a věnuje se práci s třídními kolektivy. Od roku 2020 působí v Centru Anabell, kde pracuje jako psychoterapeut s klienty, kteří se léčí z poruch příjmu potravy. Přímé práci s náctiletými a jejich průvodcování v těžké životní situaci se věnuje již přes deset let, začínala dobrovolnickou činností v organizaci Lata, kde pracovala individuálně i skupinově. Další profesní zkušenosti má v oblasti léčby závislostí, s psychodiagnostikou a rodinným poradenstvím v rámci Speciálně pedagogického centra. Při práci používá také terapeutické pískoviště. V Centru Hladina poskytuje psychologické poradenství pro děti, dospívající, dospělé a rodiny.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

mail: Tereza.Uhlikova@CentrumHladina.cz 

Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

psychoterapeut, poradenství pro dospívající a dospělé

Vystudoval magisterské studium na FHS UK v Praze. Získal Fulbrightovo stipendium v USA. Absolvoval Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením, kurz krizové intervence, kurz motivačních rozhovorů, výcvik v nízkoprahových službách a další. Od roku 2008 se věnuje ohrožené mládeži na pražském Žižkově, kde je garantem služeb nízkoprahového Klubu Beztíže. Pracoval 10 let s mladými lidmi opouštějícími dětský domov. Podílel se na metodikách MPSV zaměřených na práci s rizikovou mládeží a prevenci. Působí jako lektor primární prevence ve školách. Ve své práci se zaměřuje na lepší porozumění vlastního prožívání, na podporu a pomoc při problémech v mezilidských vztazích a v těžkých situacích. Klienty provází tématy jako sebepřijetí, sebevědomí, trauma, nefunkční partnerské či rodinné vztahy a další. Věří, že každý člověk je individualita a může tedy využít své vnitřní zdroje ke změně svého života.

V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapii pro dospívající a dospělé.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice 

mail: Klumpar@CentrumHladina.cz 

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová

Mgr. Kateřina Štočková Vavrošová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a mladé dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Pracovní dovednosti a kompetence si nadále rozvíjí v rámci kurzů: Kurz telefonické krizové intervence, Práce s dětskou kresbou, Komplexní výcvik v Sandplaying, Komunikace s obětmi násilných trestných činů. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi, adolescenty a mladými dospělými. Od roku 2013 pracuje na Lince bezpečí jako krizový intervent,  vedoucí směny, intervizor a lektor. Jako dětský psycholog v Intervenčním centru Kladno – centrum pro oběti domácího násilí pracuje zejména s dětmi s agresivní či úzkostnou symptomatikou. S problematikou domácího násilí se setkala rovněž v rámci působení v organizacích proFem a Bílý kruh bezpečí.  Profesní zkušenosti si rozšiřovala a prohlubovala formou praxí a stáží: ve výchovném ústavu pro mládež v Novém Jičíně, na oddělení ochranné sexuologické léčby Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, v Národním ústavu duševního zdraví, ve Vazební věznici Praha – Ruzyně, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou práci s dětmi (od 5 let), adolescenty a mladými dospělými.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Vavrosova@CentrumHladina.cz

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut - rodiče, rodiny, dospívající a dospělí

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze a doktorské studium oboru pedagogická psychologie tamtéž. Práci psychologa se v různých institucích věnuje od roku 2005. Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami. Od roku 2016 pracuje jako psycholog a speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru při FMŠ Arabská, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství a diagnostice dětí od tří let a jejich zařazení do školních zařízení. Pracovala jako školní psycholog na gymnáziu a na základní škole, jako lektor primární prevence. Zájem o oblast inkluze a vývojové psychologie se promítá v jejím dalším působení: externí výuka na PedF Uk v Praze, práce psychologa v dětském domově v Mladé Boleslavi, praxe z Ústavu sociální péče pro mentálně postižené atp. Od roku 2018 terapeuticky pracuje s dětmi staršího školního věku a dospělými. V oblasti psychoterapie a krizové intervence se systematicky vzdělává již od roku 2002: Kurz krizové intervence (Remedium), systemický psychoterapeutický výcvik (ISZ Praha), Daseinsanalytický výcvik v komunitně- skupinové psychoterapii (570 hodin), PVŠPS- Skupinová supervize, Rozhovory v daseinsanalýze, Výklad snů daseinsanalytickou metodou, Teorie daseinsanalýzy, stejně tak se průběžně vzdělává v diagnostických metodách. V Centru Hladina se věnuje psychologickému poradenství  a psychoterapii s rodiči, rodinami, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice 

mail: Lukasova@CentrumHladina.cz

Mgr. Anna Tomanová

Mgr. Anna Tomanová

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé - hlavně ONLINE

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Instep v Integrativní psychoterapii. Prošla výcvikem Kompletní krizové intervence a nadále zvyšuje svou profesní odbornost.

S dětmi a jejich rodiči pracuje od roku 2011, kdy si prošla různými pracovními pozicemi- konzultant na Lince bezpečí, asistentka dítěte s autismem, školní psycholog a terapeut, lektor primární prevence a intervenčních programů pro kolektivy MŠ, ZŠ v Prospe, lektor adaptačních kurzů, pedagog v DDM.  Jako dětský psychoterapeut působila samostatně v Intervenčním centru Kladno a Zařízení pro děti cizince Praha. Své profesní dovednosti si prohlubovala mnohými stážemi, např. PN Bohnice, Dětská psychiatrie Děčín, Bílý kruh bezpečí, Diakonie, Klinický psycholog Ústí n.L. a šesti měsíční stáž Colegium Juan Comenius ve Valencii.

V Centru Hladina nabízí převážně online psychologické poradenství pro děti od 12 let, dospívající, dospělé a rodiče.

Pracoviště: Kafkova 547/29, Praha 6 Dejvice

mail: Tomanova@CentrumHladina.cz

Mgr. Alžběta Uhlíková

Mgr. Alžběta Uhlíková

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé - pouze ONLINE

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.  Prošla kompletním výcvikem v krizové intervenci. Ve své práci má ráda rozmanitost cílových skupin klientů. V pracovní pozici školní psycholožky na gymnáziu a ZŠ  nabízí psychologickou pomoc dětem, rodičům a pedagogům; pracovala v oboru lidských zdrojů, lektorovala na VŠ a ZŠ témata jak uspět ve výběrovém řízení a motivace, jako lektor primární prevence sociálně patologických jevů provázela náctileté sebepoznávacími technikami zaměřenými na osobnostně – sociální rozvoj,  zvědomění a posílení vlastních hodnot, sebeprezentaci. V rámci praxí působila v krizovém centru RIAPS, SOS centru Diakonie ČCE, u Policie ČR a také v poradenské společnosti QED Group, kde se zabývala tématem emoční inteligence.

Ve svých konzultacích využívá pozitivní přístup zaměřený na hledání nových cest, možností a řešení. Provází klienty tématy, jako jsou: krizové životní situace (závažné onemocnění blízké osoby, rozpad vztahů, dítě v těžké životní situaci), rozvoj emoční inteligence, školní ne/prospěch, strachy, úzkosti a další. V Centru Hladina poskytuje online psychologické poradenství pro děti od 12let, dospívající a dospělé.

mail: Alzbeta.Uhlikova@CentrumHladina.cz

Mgr. Tereza Pandadisová - STOP STAV

Mgr. Tereza Pandadisová - STOP STAV

psycholog, poradenství pro děti, dospívající a dospělé

Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie Pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala Základní kurz krizové intervence Remedium Praha. Přímé práci s dětmi a dospívajícími se věnuje v různých podobách již od roku 2010: práce s ohroženou mládeží v neziskové organizaci Lata, instruktor adaptačních kurzů pro základní školy se zaměřením na program primární prevence. Problémy dětí, dospívajících a jejich rodin poznávala také v rámci odborných stáží: PPP, MŠ, ZŠ, SŠ. Od roku 2017 pracuje jako školní psycholog ZŠ. Práci s dospělými jednotlivci a celými kolektivy si osvojila jako lektor firemních teambuildingových aktivit. Má zkušenosti v oblasti „patchworkových“ rodin a rodinných systémů. V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). V Centru Hladina se zaměřuje na psychologické poradenství s dětmi školního věku, dospívajícími a dospělými.

Pracoviště: Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice

mail: Pandadisova@CentrumHladina.cz

↑ Objednejte se přímo u terapeuta ↑

Jestli si nejste jistí, či  se potřebujete poradit, rádi Vám odpovíme na telefonu 777 17 16 12, nebo pomocí následujícího fomuláře.

Stačí uvést kontakty, ozveme se Vám zpět.

Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

externí spolupracovnice - kraniosakrální biodynamika

Prací s tělem se zabývá a průběžně prohlubuje své znalosti a dovednosti v této oblasti téměř 20 let. Začínala kurzy: Škola reflexní terapie Július Pataky 2000; Kurz sportovní a klasické masáže (Relax image). Absolvovala studia na Institutu CranioSacrální Biodynamiky (pod vedením Abha Sajwel 2004-2006) a International Institute for Craniosacral Balancing (pod vdením Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin, Švýcarsko, 2007-2009). Následné postgraduální vzdělávání na obou institutech (v letech 2010 – 2015) zaměřila zejména na biodynamickou práci s dětmi a miminky. Kraniosakrální biodynamika ji oslovila svým respektujícím přístupem k člověku jako k celistvé bytosti a svým principem, orientace na zdraví víc než na problémy.  Tato jemná neinvazní technika, která podporuje tělo v jeho samo ozdravných procesech, pomáhá klientovi zorientovat se v sobě, naladit se sám na sebe, uvědomit si, kde je a co potřebuje. Pracuje s klienty všech věkových kategoriií od narození až po stáří.

www.tereza-kranio.cz

Share This