Náš tým

Jsme sdružený tým odborníků s kvalifikací a praxí v oboru.
Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

vedoucí centra, psycholog psychoterapeut, supervizor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře, v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů, spolupráce s KPPP a PROSPE (Drop In) v oblasti primární prevence a intervenčních programů, v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků v neziskovém sektoru. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství. Pracuje s dospělými.
PhDr. Vít Čelikovský

PhDr. Vít Čelikovský

garant centra, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Má 15-letou praxi s těžištem práce v psychoterapii. Vystudoval obor psychologie na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie) a Supervizní výcvik v Gestalt modalitě. Vždy si zachovával šíři profesního záběru. Školil pro mnohá zařízení a 10let přednášel na VŠ. Postupně svoje psychologické působení rozšířil o supervize (organizací, terapeutů) a koučování. Pracuje s dospělými.
Mgr. Anna Vojtíšková

Mgr. Anna Vojtíšková

psycholog, psychoterapeut - dospívající, dospělí

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Psychologické konzultace pro děti a dospělé vede v různé podobě od roku 2011, a to jako konzultant a intervizor, vedoucí týmu směny na Lince bezpečí. Specifika a problémy pubescentů a dospívajících, jejich včasnou detekci, prevenci nežádoucích jevů a intervenční práci s celými školními třídami a učiteli si osvojila v rámci šesti let působení v PROSPE. V této problematice se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence (152 hodin) a Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin) Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma (40hodin) REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (200 hodin) Linka bezpečí. Má Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Od roku 2016 pracuje jako školní psycholog na základní škole, později na gymnáziu. Tato práce ji vedla k rozšíření pracovního záběru o psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými.

Tereza Rychlá

Tereza Rychlá

karniosakrální biodynamika

Mgr. Martina Hazuková

Mgr. Martina Hazuková

pedagog, psychoterapeut, poradenství pro pomáhající

Vystudovala Pedagogiku na FF UK a absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Systemické psychoterapii. 14 let pracuje s mladými lidmi a dospělými, kteří jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodnění a s jejich rodinnými příslušníky, kteří o ně pečují. Od roku 2005 lektoruje kurzy osobního a profesního rozvoje. V současné době se zaměřuje na rozvíjení osobního potenciálu a motivaci ke změně životního stylu, a to především v oblasti sportu. Pracuje s dospělými.
Mgr. Tomáš Klumpar

Mgr. Tomáš Klumpar

sociální pracovník, poradenství pro dospívající a dospělé

Pracuje od roku 2008 doposud s ohroženou mládeží na pražském Žižkově, garantuje služby pro rizikové děti a mládež Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, jako hlavní lektor vedl sérii sociálně-terapeutických pobytů tamtéž. Pracuje také v organizaci Letní dům, kde se zaměřuje na mladé dospělé odcházející z dětských domovů. Působí jako lektor primární prevence. Zkušenosti v práci s mládeží sbíral také v rámci Fulbrightova stipendia v USA. Těžištěm jeho práce jsou děti školního věku a dospívající se všemi specifiky a problémy, které daný věk přináší, a práce s rodiči.
Mgr. Jana Adámková

Mgr. Jana Adámková

psycholog, psychoterapeut - děti i dospělí

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde pokračuje v doktorském programu. Její práce je ovlivněna několikaletou praxí v zaměření na klinickou psychologii v rámci psychiatrické léčebny a v ambulanci klinického psychologa. V současné době leží těžiště jejího zájmu i praxe především v psychoterapii. Má dokončený výcvik v rogeriánské psychoterapii (Český institut PCA), nyní je ve výcviku supervizorů. Vzdělává se v terapii hrou (Sandra Pedevilla, Person Center). V práci s klienty využívá také terapeutické pískoviště a figurky (sandtray). Pracuje s dospělými, dětmi, celými rodinami.
Share This